Stanovy soutěže o Národní cenu za studentský design 2019

Soutěž vypisuje Design Cabinet CZ, z. s., Nadace SUTNARNADACE RADOSLAVA A
ELAINE SUTNAROVÝCH a DEPO2015.
Soutěž je mezinárodní, určená pro univerzity, vysoké školy, vyšší odborné školy,
střední odborné školy a odborná učiliště se studiem designu, architektury,
uměleckých řemesel a výtvarného umění.

1 / Cíl soutěže, účastníci a předmět soutěžní přehlídky

1.1 / Cíl soutěže

Cílem soutěže je pomoc vstupu studentů designu do praxe, propojování škol a
studentů s průmyslem, výrobními, produkčními a obchodními společnostmi a
firmami. Soutěž od roku 1991 trvale monitoruje, dokumentuje, hodnotí a prezentuje
tvorbu studentů studujících obory zaměřené na design, architekturu, umělecká
řemesla a výtvarné umění na univerzitách, vysokých školách, vyšších odborných
školách a středních odborných školách.

1.2 / Účastníci soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit studenti univerzit, vysokých škol, vyšších odborných
škol, středních odborných škol a odborných učilišť, za své školy nebo za sebe.
Přihlásit se mohou jednotlivci i autorské kolektivy.

1.3 /Předmět soutěžní přehlídky

a) druhové a časové vymezení:
Klauzurní, semestrální, absolventské a jiné (vlastní) studentské práce z oblasti
designu, architektury a uměleckých řemesel, které nebyly přihlášeny v předešlých
ročnících této soutěže.

b) obsahové vymezení:
Práce z nejširšího spektra zahrnutého pod termíny produktový a industriální designproduktový
design (například nábytek pro interiéry a exteriéry, interiérové doplňky,
sklo, porcelán, keramika, svítidla, stolovací prvky, varné nádobí, sanitární předměty,
hračky, sportovní potřeby, obaly s důrazem na konstrukci, hudební nástroje,
didaktické potřeby, hobby aj.), industriální design (design spojený s konstrukčními
pracemi, nářadí, zdravotnická technika, transportní design, strojírenství,
technologie, zemědělská technika, stavitelství aj.), užité umění, umělecké řemeslo a
artdesign (textilní a oděvní design, obuv, oděvní doplňky, módní doplňky, šperk,
různé autorské předměty aj.), architektura, řešení soukromých i veřejných interiérů
scénografie, úprava krajiny)

c) formální náležitosti:
Formální náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 1. Přihlášené práce, které neodpovídají
vymezení podle článku 1 těchto propozic nebo nesplní formální náležitosti podle
přílohy č. 1, nebudou do soutěže přijaty. Ze soutěže budou rovněž vyřazeny práce, k
nimž nebude ve stanoveném termínu uhrazen registrační poplatek podle čl. 3.2
těchto propozic.

2 / Poroty, způsob posouzení přijatých prací a jejich ocenění

2.1 / Poroty

Vyhodnocení soutěžních prací provedou tři na sobě nezávislé odborné poroty
jmenované s přihlédnutím k návrhům vyhlašovatelů Design Cabinetem CZ.

Národní středoškolská porota bude složena ze jmenovaných středoškolských
pedagogů, národní univerzitní porota ze jmenovaných univerzitních a
vysokoškolských pedagogů, mezinárodní porota z nezávislých expertů, kurátorů a
profesionálních designérů a umělců. Mezinárodní mohou být všechny poroty.

Porotci budou jmenováni za součinnosti jednotlivých vzdělávacích institucí a
spoluvyhlašovatelů soutěže.

Národní středoškolská a národní univerzitní porota budou složeny mimo jiné podle
těchto zásad:

→ členem poroty se stává se souhlasem školy pedagog, z jehož ateliéru/školy se
do soutěže přihlásily více než 2 soutěžní práce;

→ část poroty mohou tvořit pedagogové škol, jejichž studenti získali ocenění
(Národní cena za studentský design, Excelentní studentský design a Dobrý
studentský design) v předchozím ročníku soutěže;

→ členy poroty se mohou stát navíc pedagogové participujících škol;

→ v případě, kdy by složení poroty nereflektovalo zastoupení oborů přihlášených
prací, bude jmenován další člen poroty podle výsledků loňského ročníku
soutěže;

Složení a práce mezinárodní poroty bude zveřejněna v samostatném dokumentu.

Školy vyzve k účasti na práci poroty Design Cabinet CZ. Každá vyzvaná vzdělávací
instituce sama podá s přihlédnutím k doporučení Design Cabinetu CZ návrhy na
porotce a jejich náhradníky podle vlastního uvážení.

Složení porot bude uveřejněno na www.designcabinet.cz, www.studentskydesign.cz, webových stránkách spoluvyhlašovatlů soutěže a na webových stránkách vysokých
škol a univerzit (které projeví zájem).

Členství v porotách je čestné.

2.2 / Způsob hodnocení porot pro university a pro vysoké školy a pro vyšší a střední odborné školy

Národní univerzitní porota a Národní středoškolská porota hodnotí práce
elektronickou cestou.

Design Cabinet CZ nabídne jmenovaným porotcům zpracované všechny potřebné
podklady (fotodokumentaci, videa, animace, anotace ad. v digitální podobě),
tabulku přihlášených prací, kritéria hodnocení, bodovou škálu pro hodnocení a
hodnotící tabulky.

Porotci budou hodnotit jednotlivě záznamem do tabulky s určenými kritérii
bodovým systémem.

Kritéria hodnocení pro všechny oblasti designu:
Původnost, originalita, inovace
Technická a technologická vyspělost
Soulad estetického, funkčního a ergonomického řešení
Etické, ekologické a sociální aspekty
Další aspekty, které jsou formulovány porotami

Porotci budou hodnotit práce anonymně, tj. práce označené pouze registračními
čísly (bez znalosti jmen soutěžících a škol).

Členové Národní univerzitní a Národní středoškolské poroty budou mít na hodnocení
prací nejméně 10 dnů.

Posuzovány budou všechny přihlášené a přijaté práce.

Bodové hodnocení poroty bude zaprotokolováno.

Kterýkoliv člen poroty může po ukončení hlasování pomoci při zpracování sčítacích
archů a sčítání zkontrolovat.

Ředitel Design Cabinetu CZ je tajemníkem poroty a jmenuje svého zástupce.
Tajemník poroty zpracuje vyplněné hodnotící tabulky, a pak podle počtu získaných
bodů od všech porotců určí práce, které budou nominovány na Národní cenu za
studentský design 2019.

Tajemník a jeho zástupce odpovídají za organizaci hodnocení, komunikaci s porotci,
za vedení dílčí dokumentace a za vypracování závěrečného protokolu.

2.3 / Nominace a postup do národního závěrečného kola soutěže

Národní univerzitní a Národní středoškolská porota rozhodují v závislosti na
bodovém hodnocení o nominaci na Národní cenu za studentský design. V
závěrečném kole soutěže udělí nezávislá mezinárodní porota složená z
profesionálních designérů a odborníků (respektované osobnosti oboru, které nejsou
přímo spjaty s výukou) ocenění ve stupni Dobrý studentský design, ocenění ve
stupni Excelentní studentský design, jednu Národní cenu za studentský design *
GRAND a jednu Národní cenu za studentský design * JUNIOR. Mezinárodní porota
rozhoduje o počtu oceněných v jednotlivých stupních ocenění. Ve výjimečném
případě může porota udělit zvláštní cenu poroty.

2.4 / Zvláštní ceny

Nezávisle na hodnocení porot udělují své ceny rektoři a děkani odborných fakult,
ředitelé ústavů a odborných institucí, muzeí nebo známých designérských studií,
firem apod. a partnerských subjektů.

3 / Financování soutěže a registrační poplatek

3.1 / Způsob financování

Soutěž je založena na vícezdrojovém financování. Jedním ze zdrojů jsou registrační
poplatky, představující finanční spoluúčast škol, resp. studentů, kteří se přihlásí
samostatně. Hlavním zdrojem financování soutěže jsou příspěvky soukromých
subjektů a spoluvyhlašovatelů.

Pro zajištění soutěže je veden účet u FIO Banky
Vlastník účtu: Design Cabinet CZ, z. s.
Jméno banky: FIO Bank
Číslo účtu: 2101623193/ 2010
IBAN: CZ6720100000002101623193
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Účel platby: přiřazené registrační číslo (bude zasláno přes e-mail)

Registrační poplatek
Registrační poplatek činí 1000 Kč pro každou podanou přihlášku.
Zaregistrovaná přihláška bude označena registračním číslem, které bude shodné s
číslem faktury (tj. variabilním symbolem pro bezhotovostní platbu) na výše uvedený
účet (viz odstavec Způsob financování). V případě hromadné platby školy pro větší
počet studentů bude rovněž přidělen variabilní symbol. Specifický symbol soutěže
pro rok 2019 je 19 000.
Splatnost registračního poplatku je čtrnáct dnů od vystavení faktury.
V případě neuhrazení registračního poplatku bude přihláška ze soutěže vyřazena.
Registrační poplatek slouží k administrativnímu a organizačnímu zajištění průběhu
soutěže.

4 / Termíny pro podání přihlášek a pro předání soutěžních prací

4.1 / Přihlášky

registračního formuláře (včetně přiložení obrazových příloh) na webové adrese www.studentskydesign.cz. Po registraci přidělí Design Cabinet CZ každé práci samostatné registrační číslo. Studentské práce poté soutěží a jsou hodnoceny
anonymně pod tímto registračním číslem.

4.2 / Soutěžní podklady a přílohy

Veškeré potřebné přílohy k přihlášce je nutno nahrát pomocí registračního
formuláře na webové adrese www.studentskydesign.cz při zadávání přihlášky (viz
předchozí odstavec) do 26. června 2019. Ve výjimečných a odůvodněných případech
a po dohodě s vedením školy může být pro danou školu domluven jiný termín. O
možnostech jiného termínu předání budou jednotlivé školy informovány
prostřednictvím rektorů, děkanů, vedoucích kateder a ateliérů.

4.3 / Svoz nominovaných prací k hodnocení národní porotou

Termín a místo svozu nominovaných prací bude všem sdělen na konci srpna 2019 na
webu www.studentskydesign.cz a www.designcabinet.cz. Předpokládaný termín
svozu je 3. – 4. září 2019 na určenou adresu.

Plakáty (70 × 100 cm) nalepené na kapě (o tloušťce 0,5 cm) se budou předkládat
mezinárodní porotě společně s nominovanými pracemi.

Práce nejsou pro hodnocení mezinárodní porotou pojištěny.

Pro zahraniční výstavy mohou být osloveni k odevzdání plakátů nebo exponátů v
termínech jednotlivých výstav i další účastníci soutěže.

4.4 / Vrácení podkladů

Plakáty a nominované práce budou soutěžícím vráceny na základě výzvy
vypisovatelů soutěže. Pokud nebudou dle instrukcí vyzvednuty, budou předány do
sbírek muzeí zabývajících se designem nebo zlikvidovány.

5 / Vyhlášení výsledků a formy prezentace

5.1 / Vyhlášení výsledků a předání cen

a) Vyhlášení výsledků
Vyhlášení výsledků a udílení cen proběhne v kreativním prostoru DEPO2015 v Plzni
14. 11. 2019. Vypisovatelé soutěže si vyhrazují změnu místa a termínu. Všichni
účastníci budou obesláni pozvánkou na slavnostní vyhlášení a předávání cen.

b) Tisková konference
Vyhlašovatelé připraví v den vyhlášení výsledků soutěže a předávání cen tiskovou
konferenci, na níž předá novinářům a představitelům médií potřebné tiskové
podklady. K účasti na tiskové konferenci budou přizváni všichni ocenění studenti a
jejich pedagogové nebo zástupci škol.

c) Mediální kampaň
Vyhlašovatelé připraví pro soutěž mediální kampaň ve dvou vlnách. První jako
náborovou pro účast v soutěži, druhou po vyhlášení výsledků a zahájení výstavy.

5.2 / Prezentace soutěže

Prezentace výsledků a oceněných prací bude realizovaná podle výše finančních
příspěvků vyhlašovatelů soutěže a soukromých subjektů.

Výstava oceněných a nominovaných prací Nový (z)boží! proběhne v Plzni od 11. 11. –
21. 11. 2019. Následně se představí v Praze v atriu Fakulty architektury ČVUT od 26. 11.
– 6. 12. 2019. Předpokládá se, že i v roce 2020 budou výsledky soutěže představeny
prostřednictvím Českých center v zahraničí.

5.3 / Prezentace přihlášených prací

K výstavě bude připravena přiměřená forma dokumentace (v případě získání
dostatečné finanční podpory tištěný česko-anglický katalog) v níž budou
prezentovány všechny oceněné práce a uvedeny všechny přihlášené práce včetně
škol, kde návrhy vznikly.

V případě tištěné formy obdrží jeden prezentační produkt bezplatně každý účastník
soutěže (student) a každé přihlášené škole bude předán bezplatně počet
prezentačních produktů přiměřený k počtu přihlášených prací (v poměru cca 1:5).

Výsledky soutěže budou také prezentovány na webových stránkách Design
Cabinetu CZ www.designcabinet.cz, webových stránkách soutěže www.studentskydesign.cz, , na stránkách vypisujících institucí, na partnerských webových stránkách a v případě zájmu i na webových stránkách jednotlivých škol
nebo ateliérů.

6 / Odborný garant soutěže a kontaktní adresa

Odborným garantem soutěže je Design Cabinet CZ.

Kontakt:
Design Cabinet CZ z. s.

Tel.:
+420 602 350 805 (PhDr. Lenka Žižková, fakturace, organizace soutěže)
+420 733 155 985 (MgA. Lucie Kaslová, příprava podkladů pro hodnocení porot)
+ 420 734 587 770 (Viera Postníková, registrační čísla)

e-mail:
info@designcabinet.cz
zizkova@designcabinet.cz
lucia.kaslova@volny.cz

web:
www.designcabinet.cz
www.studentskydesign.cz

Nadace SUTNARNADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH
Mgr. Soňa Kratochvílová
+ 420 377 636 713
+ 420 721 685 589
skrato@fdu.zcu.cz

Příloha 1: Formální a obsahové náležitosti přihlášky a přihlášených prací

1 / Přihlášky do soutěže

Podání přihlášky probíhá kompletním vyplněním registračního formuláře (včetně
přiložení obrazových příloh) na webové adrese www.studentskydesign.cz.

2 / Soutěžní práce

Soutěžní práce jsou přijímány ve formě adekvátní fotodokumentace či jiného
obrazového vyjádření nahráním během vyplňování registračního formuláře na
webové stránce www.studentskydesign.cz, a to ve formátu odpovídajícím
technickým požadavkům uvedených ve webovém registračním formuláři.

Maximální počet souborů obrazových příloh (bez plakátu) je 8. Pro publikační účely
je nutné, aby každý jednotlivý obrazový soubor obsahoval v názvu jednoznačný
identifikační údaj, tedy jméno autora. V názvu souboru nesmí být použita diakritika
(povoleny jsou pouze znaky A-Z, a-z, 0-9 a znak „podtržítko“ _). Pokud nebudou
požadavky na formát splněny, nebude práce do soutěže přijata.
V případě jiné formy prezentace jako je video, animace apod., nahrajte dílo na kanály
Vimeo nebo Youtube a odkaz vyplňte do kolonky „Přidat odkaz na video“. Video
neukládejte na web pod svým jménem, ale pod názvem práce.

V případě problémů s nahráváním obrazových příloh či jiných forem prezentace se
obraťte na lucia.kaslova@volny.cz

V případě nominace a postupu do závěrečného kola budou soutěžící nebo školy na
konci srpna a začátku září 2019 vyzváni k dodání návrhu do Plzně:

a) ve formě modelu, jako prototyp nebo hotový výrobek pro posuzování mezinárodní
porotou (viz propozice pro mezinárodní kolo), pokud to povaha soutěžního díla
vyžaduje;

b) na prezentačním panelu (poster) o rozměrech delší strany formátu 100 cm, na
tuhé lehké podložce (ideálně kappa, max. tloušťka 0,5 cm); práce adjustované v
rámech či zasklené nebudou přijaty. Na zadní stranu je nutné uvést registrační číslo
práce.

Práce a všechny dokumenty musejí být označeny zaslaným registračním číslem,
avšak nesmí na nich být uvedeny jakékoliv jiné identifikační údaje, které by mohly
narušit anonymní povahu soutěže (zejm. jméno autora či název školy).

Modely (prototypy, výrobky) i prezentační panely jsou určeny pro hodnocení
mezinárodní porotou i k navazujícím výstavním účelům.

3 / Přílohy k soutěžním pracím

a) Přílohy povinné
Viz příloha č. 1, bod 2.

b) Přílohy doporučené
Doporučenou náležitostí pro nominované práce, které hodnotí mezinárodní porota,
je anonymizované portfolio maximálně ve formátu A3 s textovou a obrazovou částí,
obsahující popis díla — filozofii výrobku či díla (funkce, materiál, určení apod.),
ukázku použití výrobku aj. Pro případ prezentace (výstavy) v zahraničí je doporučeno
dodat portfolio i v jazyce anglickém. Autorský přístup k této formě prezentace
přispívá k atraktivitě soutěžní práce.

c) Souhlas s podmínkami soutěže
Vyplněním a odesláním registračního formuláře na webových stránkách www.studentskydesign.cz autor (spoluautoři, škola) vyjadřuje (vyjadřují) souhlas s
podmínkami soutěže, s dalším bezplatným využitím prací k výstavním a publikačním
účelům, k uveřejnění kontaktu a práce na internetu a dává (dávají) svolení k tomu,
aby Design Cabinet CZ a vyhlašovatelé soutěže pořizovali k těmto účelům
fotografie, videozáznamy atd. při plném respektování autorských práv.

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2016/697,
směrnice 95/46/ES a související zákon č.101/2000 Sb., souhlasí přihlašovatel se
zpracováním osobních údajů obsažených v dokumentaci soutěže a jejich archivací
pro potřeby soutěže.

Soutěžící (škola) je výslovně srozuměn (srozuměna) rovněž s tím, že zaslaná soutěžní
práce (chráněné dílo) může být vyhlašovatelem a organizátorem soutěže bez nároku
na odměnu užita k výše uvedeným účelům, a to všemi způsoby užití, pro všechny
státy světa, bez časového omezení, nebo může být soutěžní práce organizátorem
dále postoupena a ke stejným účelům užita třetí osobou, a to i po skončení soutěže.

Pro veškerá pravidla účasti, soutěžních podmínek a užívacích oprávnění je
rozhodným právní řád České republiky. Všechny dotčené osoby jsou zavázány
postupovat při řešení jakýchkoliv sporů souvisejících se soutěží přednostně smírným
jednáním za účasti organizátora soutěže. Rozhodčími orgány příslušnými k řešení
případných sporů, které se nepodaří uzavřít smírně s pomocí organizátora, jsou
obecné soudy České republiky.

Soubory ke stažení