Stanovy soutěže o Národní cenu za studentský design 2017

Soutěž je mezinárodní, určená pro univerzity, vysoké školy, vyšší odborné školy, střední odborné školy a odborná učiliště se studiem designu, architektury, uměleckých řemesel a výtvarného umění.

1 / Cíl soutěže, účastníci a předmět soutěžní přehlídky

1.1 / Cíl soutěže

Cílem soutěže je pomoc vstupu studentů designu do praxe, propojování škol a studentů s průmyslem, výrobními, produkčními a obchodními společnostmi a firmami. Soutěž od roku 1991 trvale monitoruje, dokumentuje, hodnotí a prezentuje tvorbu studentů studujících obory zaměřené na design, architekturu, umělecká řemesla a výtvarné umění na univerzitách, vysokých školách, vyšších odborných školách a středních odborných školách.

1.2 / Účastníci soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit studenti univerzit, vysokých škol, vyšších odborných škol, středních odborných škol a odborných učilišť, za své školy nebo za sebe. Přihlásit se mohou jednotlivci i autorské kolektivy.

1.3 / Předmět soutěžní přehlídky

a) druhové a časové vymezení:
Klauzurní, semestrální, absolventské a jiné (vlastní) studentské práce z oblasti designu, architektury a uměleckých řemesel, které nebyly přihlášeny v předešlých ročnících této soutěže.

b) obsahové vymezení:
Práce z nejširšího spektra zahrnutého pod termíny produktový a industriální design —produktový design (například nábytek pro interiéry a exteriéry, interiérové doplňky, sklo, porcelán, keramika, svítidla, stolovací prvky, varné nádobí, sanitární předměty, hračky, sportovní potřeby, obaly s důrazem na konstrukci, hudební nástroje, didaktické potřeby, hobby aj.), industriální design (design spojený s konstrukčními pracemi, nářadí, zdravotnická technika, transportní design, strojírenství, technologie, zemědělská technika, stavitelství aj.), užité umění, umělecké řemeslo a artdesign (textilní a oděvní design, obuv, oděvní doplňky, módní doplňky, šperk, různé autorské předměty aj.), architektura, řešení soukromých i veřejných interiérů scénografie, úprava krajiny).

c) formální náležitosti:
Formální náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 1. Přihlášené práce, které neodpovídají vymezení podle článku 1 těchto propozic nebo nesplní formální náležitosti podle přílohy č. 1, nebudou do soutěže přijaty. Ze soutěže budou rovněž vyřazeny práce, k nimž nebude ve stanoveném termínu uhrazen registrační poplatek podle čl. 3.2 těchto propozic.

2 / Poroty, způsob posouzení přijatých prací a jejich ocenění

2.1 / Poroty

Vyhodnocení soutěžních prací provedou tři na sobě nezávislé odborné poroty jmenované s přihlédnutím k návrhům vyhlašovatelů ředitelem Design Cabinetu CZ.

Středoškolská porota bude složena z jmenovaných středoškolských pedagogů, vysokoškolská porota z jmenovaných vysokoškolských pedagogů, mezinárodní porota z nezávislých expertů, kurátorů a profesionálních designérů a umělců. Mezinárodní mohou být všechny poroty. Porotci budou jmenováni za součinnosti jednotlivých vzdělávacích institucí a spoluvyhlašovatelů soutěže.

Středoškolská a vysokoškolská porota budou složeny mimo jiné podle těchto zásad:

→ členem poroty se stává se souhlasem školy pedagog, z jehož ateliéru/školy se do soutěže přihlásily více než 2 soutěžní práce;
→ část poroty tvoří pedagogové škol, jejichž studenti získali ocenění (Národní cena za studentský design, Excelentní studentský design a Dobrý studentský design) v předchozím ročníku soutěže;
→ v případě, kdy by složení poroty nereflektovalo zastoupení oborů přihlášených prací, bude jmenován další člen poroty podle výsledků loňského ročníku soutěže;

Složení a práce mezinárodní poroty bude zveřejněna v samostatném dokumentu.

Školy vyzve k účasti na práci poroty Design Cabinet CZ. Každá vyzvaná vzdělávací instituce sama podá s přihlédnutím k doporučení Design Cabinetu CZ návrhy na porotce a jejich náhradníky podle vlastního uvážení.

Složení porot bude uveřejněno na www.designcabinet.cz, www.studentskydesign.cz, webových stránkách spoluvyhlašovatlů soutěže a na webových stránkách vysokých škol a univerzit (které projeví zájem) vždy do konce července.

Členství v porotách je čestné.

2.2 / Způsob hodnocení porot pro univerzity a vysoké školy a pro vyšší a střední odborné školy

→ Hodnocení prací bude probíhat elektronickou cestou.
→ Design Cabinet CZ nabídne jmenovaným porotcům zpracované všechny potřebné podklady (fotodokumentaci, videa, animace, anotace ad. v digitální podobě), tabulku přihlášených prací, kritéria hodnocení, bodovou škálu pro hodnocení a hodnotící tabulky. Porotci budou hodnotit jednotlivě záznamem do tabulky s určenými kritérii bodovým systémem.
→ Porotci budou hodnotit práce anonymně, tj. práce označené pouze registračními čísly (bez znalosti jmen soutěžících a škol).
→ Design Cabinet CZ zpracuje vyplněné hodnotící tabulky a pak podle počtu získaných bodů od všech porotců určí práce, které budou nominovány na Národní cenu za studentský design. V případě, že nebude jasná bodová hranice pro určení nominací, budou porotcům zaslány nové podklady k dalšímu kolu hodnocení.
→ Design Cabinet CZ odpovídá za organizaci hodnocení, komunikaci s porotci, za vedení dílčí dokumentace a za vypracování závěrečného protokolu.
→ Členové vysokoškolské a středoškolské poroty budou mít na hodnocení prací nejméně 10 dnů.
→ Posuzovány budou všechny přihlášené a přijaté práce.
→ Bodové hodnocení poroty bude zaprotokolováno.
→ Kterýkoliv člen poroty může po ukončení hlasování pomoci při zpracování sčítacích archů a sčítání zkontrolovat.

Kritéria hodnocení pro všechny oblasti designu:
→ Původnost, originalita, inovace
→ Technická a technologická vyspělost
→ Soulad estetického, funkčního a ergonomického řešení
→ Etické, ekologické a sociální aspekty
→ Další aspekty, které jsou formulovány porotami

2.3 / Postup do závěrečného kola soutěže

Vysokoškolská a středoškolská porota rozhodují v závislosti na bodovém hodnocení o nominaci na Národní cenu za studentský design. V závěrečném kole soutěže udělí nezávislá mezinárodní porota složená z profesionálních designérů a odborníků (respektované osobnosti oboru, které nejsou přímo spjaty s výukou) maximálně 9 ocenění ve stupni Dobrý design, 9 ocenění ve stupni Excelentní design, jednu Národní cenu za studentský design * GRAND a jednu Národní cenu za studentský design * JUNIOR. Mezinárodní porota se může domluvit na jiném počtu oceněných v kategoriích, jejich celkový počet však nesmí překročit 21 ocenění. Ve výjimečném případě může porota udělit cenu poroty.

2.4 / Zvláštní ceny

Nezávisle na hodnocení porot udělují své ceny děkani odborných fakult, ředitelé ústavů a odborných institucí, muzeí nebo známých designérských studií, firem, nakladatelských domů apod. a partnerských subjektů.

3 / Financování soutěže a registrační poplatek

3.1 / Způsob financování

Soutěž je založena na vícezdrojovém financování. Jedním ze zdrojů jsou registrační poplatky, představující finanční spoluúčast škol, resp. studentů, kteří se přihlásí samostatně. Hlavním zdrojem financování soutěže jsou příspěvky soukromých subjektů a spoluvyhlašovatelů.

Pro zajištění soutěže je veden u ČS, a.s. účet Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství číslo 145 503 389/0800 nadačního programu Design Cabinet CZ (daný specifickým symbolem soutěže 17.704).

3.2 / Registrační poplatek

Registrační poplatek činí 1000 Kč (včetně DPH) pro každou podanou přihlášku.

Zaregistrovaná přihláška bude označena registračním číslem, které bude shodné s číslem faktury (tj. variabilním symbolem pro bezhotovostní platbu) na výše uvedený účet (viz odstavec Způsob financování). V případě hromadné platby školy pro větší počet studentů bude rovněž přidělen variabilní symbol. Specifický symbol soutěže pro rok 2017 je 17.704. Splatnost registračního poplatku je čtrnáct dnů od vystavení faktury.

V případě neuhrazení registračního poplatku bude přihláška ze soutěže vyřazena.

Registrační poplatek slouží k administrativnímu a organizačnímu zajištění průběhu soutěže.

4 / Termíny pro podání přihlášek a pro předání soutěžních prací

4.1 / Přihlášky

Podání přihlášky (registrace) probíhá do 25. června 2017 kompletním vyplněním registračního formuláře (včetně přiložení obrazových příloh) na webové adrese www.studentskydesign.cz. Po registraci přidělí Design Cabinet CZ každé práci samostatné registrační číslo. Studentské práce poté soutěží a jsou hodnoceny anonymně pod tímto registračním číslem.

4.2 / Soutěžní podklady a přílohy

Veškeré potřebné přílohy k přihlášce je nutno nahrát pomocí registračního formuláře na webové adrese
www.studentskydesign.cz při zadávání přihlášky (viz předchozí odstavec) do 25. června 2017. Ve výjimečných a odůvodněných případech a po dohodě s vedením školy může být pro danou školu domluven jiný termín. O možnostech jiného termínu předání budou jednotlivé školy informovány prostřednictvím rektorů, děkanů, vedoucích kateder a ateliérů.

4.3 / Svoz nominovaných prací k hodnocení národní porotou

Termín a místo svozu nominovaných prací bude všem sdělen Moravskou galerií v Brně na konci srpna 2017. Předpokládaný termín je 5.-6. září 2017 na určenou adresu.

Plakáty se budou předkládat mezinárodní porotě společně s nominovanými pracemi.

Práce nejsou pro hodnocení mezinárodní porotou pojištěny.

Pro zahraniční výstavy mohou být osloveni k odevzdání plakátů nebo exponátů v termínech jednotlivých výstav i další účastníci soutěže.

4.4 / Vrácení podkladů

Plakáty a nominované práce budou soutěžícím vráceny na základě výzvy vypisovatelů soutěže. Pokud nebudou do měsíce od výzvy vypisovatele vyzvednuty, budou předány do sbírek muzeí zabývajících se designem nebo zlikvidovány.

5 / Vyhlášení výsledků a formy prezentace

5.1 / Vyhlášení výsledků a předání cen

a) Vyhlášení výsledků
Vyhlášení výsledků a udílení cen proběhne v předem oznámených termínech. Vypisovatelé soutěže si vyhrazují změnu místa a termínu. Všichni účastníci budou obesláni pozvánkou na slavnostní vyhlášení a předávání cen.

b) Tisková konference
Vyhlašovatelé připraví v den vyhlášení výsledků soutěže a předávání cen tiskovou konferenci, na níž předá novinářům a představitelům médií tiskové podklady, CD/DVD s obrazovými podklady aj. K účasti na tiskové konferenci budou přizváni všichni ocenění studenti a jejich pedagogové nebo zástupci škol.

c) Mediální kampaň
Vyhlašovatelé připraví pro soutěž mediální kampaň ve dvou vlnách. První jako náborovou pro účast v soutěži, druhou po vyhlášení výsledků a zahájení výstavy.

5.2 / Prezentace soutěže

Prezentace výsledků a oceněných prací bude realizovaná podle výše finančních příspěvků vyhlašovatelů soutěže a soukromých subjektů. Předpokládá se, že i v roce 2017 a 2018 budou výsledky soutěže představeny jak v České republice, tak prostřednictvím Českých center v zahraničí.

5.3 / Prezentace přihlášených prací

K výstavě bude připravena přiměřená forma dokumentace (v případě získání dostatečné finanční podpory tištěný česko-anglický katalog) v níž budou prezentovány všechny oceněné práce a uvedeny všechny přihlášené práce včetně škol, kde návrhy vznikly.

V případě tištěné formy obdrží jeden prezentační produkt bezplatně každý účastník soutěže (student) a každé přihlášené škole bude předán bezplatně počet prezentačních produktů přiměřený k počtu přihlášených prací (v poměru cca 1:5).

Výsledky soutěže budou také prezentovány na webových stránkách Design Cabinetu CZ www.designcabinet.cz,webových stránkách soutěže www.studentskydesign.cz, na stránkách vypisujících institucí, na partnerských webových stránkách a v případě zájmu i na webových stránkách jednotlivých škol nebo ateliérů.

6 / Odborný garant soutěže a kontaktní adresa

Soutěž je organizována Design Cabinetem CZ, Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, Moravskou galerií v Brně a Slovenský centrem dizajnu.

Kontakt:
Design Cabinet CZ
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1

tel.:
+420 224 225 001 +420 222 245 647 +420 602 350 805 (PhDr. Lenka Žižková, fakturace, organizace soutěže)
+420 733155 985 (MgA. Lucie Kaslová, příprava podkladů pro hodnocení porot, vizuální styl Národní ceny za studentský design 2017)
+ 420 776 124 370 (Petra Mündelová, kurátorka)
+ 420 734 587 770 (Viera Postníková, registrační čísla)

fax:
+420 224 233 136

e-mail:
info@designcabinet.cz
zizkova@designcabinet.cz
lucia.kaslova@volny.cz

web:
www.designcabinet.cz

Příloha 1: Formální a obsahové náležitosti přihlášky a přihlášených prací

1 / Přihlášky do soutěže

Podání přihlášky probíhá kompletním vyplněním registračního formuláře (včetně přiložení obrazových příloh) na webové adrese www.studentskydesign.cz.

2 / Soutěžní práce

Soutěžní práce jsou přijímány ve formě adekvátní fotodokumentace či jiného obrazového vyjádření nahráním během vyplňování registračního formuláře na webové stránce www.studentskydesign.cz, a to ve formátu odpovídajícím technickým požadavkům uvedených ve webovém registračním formuláři.

Maximální počet souborů obrazových příloh (bez plakátu) je 5. Pro publikační účely je nutné, aby každý jednotlivý obrazový soubor obsahoval v názvu jednoznačný identifikační údaj (jméno autora, název práce, popřípadě autora fotografie) — nebo popisek k fotografiím.

V názvu souboru nesmí být použita diakritika (povoleny jsou pouze znaky A–Z, a–z, 0–9, – a _). Pokud nebudou požadavky na formáty splněny, nebude práce do soutěže přijata. V případě jiné (méně obvyklé) formy prezentace (video či animace apod.) je třeba kontaktovat organizátory na e-mail (info@designcabinet.cz, lucia.kaslova@volny.cz)

V případě nominace a postupu do závěrečného kola budou soutěžící nebo školy na konci srpna a začátku září 2017 vyzváni k dodání návrhu:

a) ve formě modelu, jako prototyp nebo hotový výrobek pro posuzování mezinárodní porotou (viz propozice pro mezinárodní kolo), pokud to povaha soutěžního díla vyžaduje;
b) na prezentačním panelu (poster) o rozměrech 70 × 100 cm na výšku na tuhé kappa podložce (max. tloušťka 0,5 cm); práce adjustované v rámech či zasklené nebudou přijaty. Na zadní stranu je nutné uvést registrační číslo práce.

Práce a všechny dokumenty musejí být označeny zaslaným registračním číslem, avšak nesmí na nich být uvedeny jakékoliv jiné identifikační údaje, které by mohly narušit anonymní povahu soutěže (zejm. jméno autora či název školy).

Modely (prototypy, výrobky) i prezentační panely jsou určeny pro hodnocení mezinárodní porotou i k navazujícím výstavním účelům.

3 / Přílohy k soutěžním pracím

a) Přílohy povinné
Viz příloha č. 1, bod 2.

a) Přílohy doporučené
Doporučenou náležitostí pro nominované práce, které hodnotí mezinárodní porota, je anonymizované portfolio maximálně ve formátu A3 s textovou a obrazovou částí, obsahující popis díla — filozofii výrobku či díla (funkce, materiál, určení apod.), ukázku použití výrobku aj. Pro případ prezentace (výstavy) v zahraničí je doporučeno dodat portfolio i v jazyce anglickém. Autorský přístup k této formě prezentace přispívá k atraktivitě soutěžní práce.

4 / Souhlas s podmínkami soutěže

Vyplněním a odesláním registračního formuláře na webových stránkách www.studentskydesign.cz autor (spoluautoři, škola) vyjadřuje (vyjadřují) souhlas s podmínkami soutěže, s dalším bezplatným využitím prací k výstavním a publikačním účelům, k uveřejnění kontaktu a práce na internetu a dává (dávají) svolení k tomu, aby Design Cabinet CZ a vyhlašovatelé soutěže pořizovali k těmto účelům fotografie, videozáznamy atd. při plném respektování autorských práv.

Soubory ke stažení